สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรม วันดินโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรม วันดินโลก

🗓️⏰วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง

✍🏻นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอโคก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นายวิชยุตม์ คำโท และนายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ ผู้นำจิตอาสาบ้านถาวรสามัคคี นางนภาพร  ภูมิเรศสุนทร  พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมาชิกสตรี คณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนโคกสามัคคี

โดยได้ร่วมมอบเมล็ดผัก สวนครัว ผักคะน้า ผักกาด ผักบุ้ง พริกชี้ฟ้า มะเขือยาว มะเขือพวง ฯลฯ และร่วมชมแปลงผักและฟาร์มเห็ดสาธิต และมีการนำผักและเห็ดนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีอีกด้วย

 

📜ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง นำโดย นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอโคก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นายวิชยุตม์ คำโท และนายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ร่วมเยี่ยมชม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถาวรสามัคคี และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านถาวรสามัคคีอีกอีกด้วย

📸✏️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง รายงาน

————————————

🏰  โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊💐

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัฒนานคร

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

———————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)