สพอ.โคกสูงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

🗓️⏰วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ ณ วัดหนองเม็ก หมู่ ๒ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

✍🏻นางสาวจันทร์หอม  สีแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นายวิชยุตม์ คำโท และนายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ดังนี้

:นายละเอียด  สนั่นทุ่ง นายอำเภอโคกสูง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  บุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองเม็ก หมูที่ ๒ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานที่เข้าร่วม : บุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอโคกสูง โดยผลการปฏิบัติ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจะร่วมกันทำความดีตลอดไป

📜ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง โดยนายวิชยุตม์  คำโท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการได้ร่วมปลูกต้นไม้ในวันดินโลก

📸✏️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง รายงาน

————————————

🏰  โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊💐

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัฒนานคร

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

———————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

(Visited 4 times, 1 visits today)