🌱สพอ.โคกสูง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล

🌱สพอ.โคกสูง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล

🗓วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล โดย นางสาวจันทร์หอม  สีแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมาย นายวิชยุตม์  คำโท

นายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ ณ โรงพยาบาลโคกสูง และบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอโคกสูง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเป็นการทำความดีด้วยกัวใจ เนื่องในโอกาสวันมหิดล

 

 

——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

v#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#CDDSAKAEO

#CDD

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

 

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง

 

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

 

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

 

#พื้นที่ต้นแบบ

 

#WorldSoilDay

 

#UNFAO

 

#CDD

 

#SEPtoSDGs

 

#SEPforAll@Kmitl

 

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

#otopสระแก้ว

 

————————————-

 

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

 

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

 

————————————–

 

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

 

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)