🌱สพอ.โคกสูง ร่วมกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 

🗓วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ  หอวิดีทัศน์ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง ร่วมกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดย นางสาวจันทร์หอม

สีแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายนายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แทน ในกิจกรรมมี นายเกรียงศักดิ์  หลเมฆ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้แทนนายอำเภอ ประธานในพิธี ร่วมเปิดพิธี และร่วมต้อนรับ นาย สุรศักดิ์  ชิงนวรรณ  ส.ส. จังหวัดสระแก้ว เขต ๓ ร่วมมอบของรางวัลแก่นักเรียน และกล่าวแสดงความยินดี แก่มัคคุเทศก์น้อย

หลังจากนั้นประธานกล่าวปิดกิจกรรม

 

 

——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

v#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#CDDSAKAEO

#CDD

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

 

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง

 

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

 

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

 

#พื้นที่ต้นแบบ

 

#WorldSoilDay

 

#UNFAO

 

#CDD

 

#SEPtoSDGs

 

#SEPforAll@Kmitl

 

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

#otopสระแก้ว

 

————————————-

 

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

 

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

 

————————————–

 

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

 

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 10 times, 1 visits today)