สพอ.โคกสูงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันต่อต้ายาเสพติดโลก

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หมูบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ด้วยคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๕ มิติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุปปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคคีทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล สรุปโดยย่อ

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วนจึงมีการปรับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องทันสมัยกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดกำหนดนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การตรวจสอบควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทรัพย์สินคดีค้ายาเสพติด  การลงโทษตามการกระทำผิด แยกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และเหยื่อมุ่งเพิ่มเครื่องมือและอำนาจทางกฎหมายส่งผลให้ทำลายโครงการการค้ายา และกระบวนการทางกฎหมายอาญา

กรอบแนวคิด

                  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาความสงบเรียบร้อยที่ต้องดำเนินกิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นคงปลาอดภัย ลดความเดือดร้อยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน โดยมีกลไกขับเคลื่อนทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านชุมชน เนื่องในโอกาสวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน จึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

              กลุ่มเป้าหมายหลัก : หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา  องค์กรเยาวชน  องค์กรศาสนา

กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์

              –เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน  องค์กรศาสนา  หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย  ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด

-เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐลาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด

-เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

-ห้วงเวลาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

แนวทางการดำเนินงาน

              เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๖๕๖ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในส่วนภูมิภาคจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โทษพิษภัยของยาเสพติด ผู้ว่ากล่าวเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้ายาเสพติดโลก และมีการรณรงค์เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่เหมาะสม ในห้วงเดือนมิถุนายน

พช.โคกสูง รายงาน

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

(Visited 3 times, 1 visits today)