สำนักงานอำเภอโคกสูงนำผู้ประกอบการ OTOP จากอำเภอโคกสูงเพื่อเข้าคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี2565

📌วันศุกร์ดีที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

💁นางสาวจารุณี  วิลานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายให้นายวิชยะ  สีทา และนายวิชยุตม์  คำโท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประสานกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในอำเภอโคกสูง ทั้ง 3 ตำบล เข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดสระแก้วทั้ง 3 ตำบลได้แก่ตำบลหนองม่วง

กลุ่มทอเสื่อไหลทองบ้านโคกสามัคคี

1.ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากกกรหัสผลิตภัณฑ์ 2708000014-0008 ของนางสาวทองศรี ภูมิเรศสุนทร

2.ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าจากกก รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000014-0004

กลุ่มทำน้ำพริกเผาบ้านถาวรสามัคคี

โดยมีนาง สมัย  สะเทินรัมย์ ประธานกลุ่มส่งผลิตภัณฑ์ได้แก่

1.น้ำพริกแม่สมัย รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000004-0001

2.น้ำพริกนรก ปลาย่าง รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000004-0002 9

ตำบลหนองแวงนาย สมพร กุ่มเรือง ส่งคัดสรร 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1.ชื่อผลิตภัณฑ์เขากวางรากไม้ รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000017-0001

2.ชื่อผลิตภัณฑ์เกวียนเล็ก รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000017-0002

3.ชื่อผลิตภัณฑ์ปลามังกรแกะสลัก รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000017-0003

ตำบลโนนหมากมุ่น กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง โดยนาง สาคร ธิโสธร ส่ง 3 ผลิตภัณฑ์ มอบหมาย นางสาว อนัญญา  สิงห์นาง ได้แก่

1.ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใส่แก้วเฮติจากเชือกร่ม รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000006-0006

2.ชื่อผลิตภัณฑ์ตะกร้าใยสังเคราะห์รหัสผลิตภัณฑ์ 2708000006-0010

3.ชื่อผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า รหัสผลิตภัณฑ์2708000006-0011

รวมทั้งสิ้น ทั้ง 3 ตำบล ส่งคัดสรร จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง

 

 

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

พช.โคกสูง รายงาน

#กองทุนพัฒนาบทบทสตรีจังหวัดสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 6 times, 1 visits today)