นายอำเภอโคกสูงพร้อมด้วยรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ อปท สมาชิกเหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามอบบ้านกาดชาด ณ บ้าน นายพาลี โพธิ์ดี

 

📌วันศุกร์ดีที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพาลี โพธ์ดี เลขที่ 36 ม.6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จังหวัดสระแก้ว

💁 นายพุทธิพงศ์ ม่วงศิลปชัย นายอำเภอโคกสูง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวจารุณี  วิลานันท์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง  ทหาร ตำรวจ อปท. สมาชิกเหล่ากาชาด อ.โคกสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี พร้อม นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่าจังหวัดสระแก้ว มอบบ้านกาชาด ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 ณ บ้านนายพาลี โพธิ์ดี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง

 

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

พช.โคกสูง รายงาน

#กองทุนพัฒนาบทบทสตรีจังหวัดสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

(Visited 2 times, 1 visits today)