สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงประชุม ตัวแทน กพสต. แต่ละตำบลเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามกรอบแผนปฏิบัติราชการและกรอบงบประมาณประจำปี ประชุมจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี

📌วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง ชั้น 1

💁นางสาวจารุณี  วิลานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง และผู้เข้าร่วมประชุมผู้แทนกลุ่ม นางสาวทองศรี  ภูมิเรศสุนทร ผู้เสนอโครงการ นางสาวรัตนา  สังกร ผู้ร่วมโครงการ นางลำไย  แก่นจันทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร  ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้จดบันทึกการประชุม เข้าประชุม กพสต.

พร้อมทั้งชี้แจงความเข้าใจถึงแผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ประกอบประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน  คือ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่สตรี ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรในการบริหารกองทุน ฯ

ตามหลักธรรมาภิบาล และจากข้อมูล จปฐ. 2562-2565 พบว่ามีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง จำนวน 13 ครัวเรือน ประสบปัญหาจากการประกอบอาชีพและรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต เนื่องจาก ยากจน ขาดปัจจัยสนับสนุนประกอบอาชีพ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ดังนั้น กพสอ. อำเภอโคกสูงจึงเห็นปัญหาและ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 มีมติให้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนบทสตรี โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3.เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีรายได้ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ ของกรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีเป้าหมาย ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ จำนวน 11 ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ 2564 กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 41 หมู่บ้าน สมาชิกครัวเรือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน กพสต.

คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รวมทั้งสิ้น 150 คน

 

🦋การประชุมในครั้งนี้นอกจากจัดประชุมตามแผน กพสอ. ยังแจ้งถึงกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อฯในครั้งนี้ 🦋ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้ทางอำเภอได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ โดยได้กำหนดให้อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอละ 50 ตัว รวมทั้งสิ้น 450 ตัว โดยจะจัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง เวลา 08.00 น เป็นตนไป

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

พช.โคกสูง รายงาน

#กองทุนพัฒนาบทบทสตรีจังหวัดสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสูง

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 5 times, 1 visits today)