สำนักงานอำเภอโคกสูง สพอ.โคกสูง นำโดยนายอำเภอโคกสูงเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565🦋

📌วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

💁นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางเยาวลักษณ์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ โดยมีนายพุทธิพงษ์  ม่วงศิลปะชัย นายอำเภอโคกสูง และนางสาวจารุณี  วิลานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการพัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

💁รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการรังสรรค์กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาทำให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษให้มีอาชีพมีรายได้ จุนเจือครอบครัว ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่าง ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจะจัดส่งผีเสื้อ ฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

👉จังหวัดสระแก้ว จึงกำหนดจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 116 คน

🦋การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อฯในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำทีมโดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นหน่วยประสานงานและดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก นางสุพัตรา วงษ์โกเมศ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหมผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว

🦋ในการนี้ จังหวัดสระแก้วได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ โดยได้กำหนดให้อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอละ 50 ตัว รวมทั้งสิ้น 450 ตัว

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

พช.โคกสูง รายงาน

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

(Visited 3 times, 1 visits today)