สพอ.โคกสูง ลงพื้นที่ติดตาม โครงการ กขคจ. บ้านทดสามัคคี และบ้านดอน หลุม เพื่อตรวจสอบเงินทุนของหมู่บ้าน

สพอ.โคกสูง ลงพื้นที่ติดตาม โครงการ กขคจ. บ้านทดสามัคคี และบ้านดอน หลุม เพื่อตรวจสอบเงินทุนของหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565    นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายให้ นายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี พ.ศ.2565 ณ บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง และบ้านทดสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อดูความคืบหน้าถึง บัญชีเงินเข้าออก รายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บ และชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี พ.ศ.2565 สำหรับไตรมาสนี้

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนขอขอบคุณ คณะกรรมการ และผู้แทนที่ให้ข้อมูลและเห็นความสำคัญในการดำเนินครั้งนี้

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

📸✍️สพอโคกสูง รายงาน

 

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 5 times, 1 visits today)