สพอ.โคกสูง เข้าต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ บ้านถาวรสามัคคี

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565    นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายให้ นายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประกวด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ได้แก่ ปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชนสองท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจ ประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ บ้านถาวรสามัคคีในครั้งนี้

ในการนี้ มีนางสาว นภาพร ภูมิสุนทร ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนในการตอบคำถามกรรมการ เพื่อการให้คะแนนประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)  และในการประกวดได้มี หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนข้าราชการในพื้นที่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าตอนรับ และให้กำลังใจในการตอบคำถาม ของผู้ใหญ่บ้าน และชื่นชม ผลการทำงาน การตอบคำถามตรงตามประเด็นคำถาม และได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อ เป็นการสร้างความสามัคคีและกระชับไมตรี ระหว่างภาครัฐและชุมชน และในการยังมีการนำสินค้า OTOP ของชุมชน น้ำพริกแม่สมัย และตระกร้าจักรสานมาในงานอีกด้วย

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนของบ้านถาวรสามัคคีในครั้งนี้

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

📸✍️สพอโคกสูง รายงาน

 

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 7 times, 1 visits today)