สพอ.โคกสูง เชิญชวน สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้าน ผู้นำ/สมาชิกกลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายงานงานพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565    นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายให้ นายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เผยแพร่ เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้าน ผู้นำ/สมาชิกกลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายงานงานพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565

โดยสามารถบริจาคโลหิตเป็นรายบุคคล หรือนัดหมายบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ โดยแจ้งความประสงค์บริจาคโลหิตโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/จุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เคียง และเพื่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงสามารถรายงานผลการบริจาคโลหิตตามโครงการฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565

2.เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3.เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน

4.เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการกิจกรรมสาธารณกุศล ผ่านการบริจาคโลหิต

กลุ่มเป้าหมาย

1.สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จำนวน 24,455 แห่ง

2.ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

3.ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน-ธันวาคม 2565

สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตได้ที่ ไฟล์ภาพด้านล่างนี้

 

 

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนและขอขอบคุณทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสถาบันหลักของชาติเพื่อกิจกรรมการกุศลมาในโอกาสนี้ด้วยครับ

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

📸✍️สพอโคกสูง รายงาน

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 8 times, 1 visits today)