สพอ.โคกสูง ลงพื้นที่ติดตามการทำงานอาสาจัดเก็บอำเภอโคกสูงเพื่อสนับสนุนและชี้แจงอาสาจัดเก็บให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา และตรวจโคก หนองนา 2 in 1

 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565    นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายให้ นายวิชยุตม์  คำโท และนายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของอาสาจัดเก็บ ในตำบลที่ต้องเร่งรัดให้คบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้จัดทำโครงการต่อไป ในการลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่ติดตาม 3 ตำบล ดังนี้ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นายสมพงษ์  กันสำอางค์ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหมากมุ่น ,ศาลาประชาคมบ้านโนนหมากมุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากมุ่น ,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านนายบุญหลาย  กันหอม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง  ,ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 นายนันทชัย  ไชยละคร ตำบลหนองแวง ,ที่ว่าการกำนัน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้แนะนำการใช้งานให้อาสาจัดเก็บในส่วนที่ไม่เข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้สามารถเพิ่มยอดการบันทึกข้อมูล จปฐ ให้ได้ตามเป้าหมายการจัดเก็บของจังหวัดสระแก้วและตามยอดเป้าหมายของอำเภอโคกสูงและเพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจะช่วยเหลืออาสาจัดเก็บในการบันทึกข้อมูล และรับรองข้อมูลในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงโคกหนองนา นายสมพงษ์  กันสำอางค์ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูงในคราวเดียวกัน

 

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

📸✍️สพอโคกสูง รายงาน

 

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

(Visited 6 times, 1 visits today)