สพอ.โคกสูง นำผู้ประกอบการOTOPอำเภอโคกสูงเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

สพอ.โคกสูง นำผู้ประกอบการอำเภอโคกสูงเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 10  พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เวลา 08:30 น. นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาเป็นประธานการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 พร้อมกำชับและให้ข้าราชการเห็นความสำคัญถึงบทบาทของหน่วยงานที่มีบทบาทร่วมกันในการแก้ปัญหาด้ายรายได้โดยการทำให้ประชาชนเข้าเป็นผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำลังการผลิต และปรับคุณภาพ ดาว ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา  โพธิสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจงถึงความเป็นมาของกิจกรรมในวันนี้ และได้นำเรียนข้อมูลจัดกลุ่มผู้ประกอบการแบ่งตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญที่จะต้องคัดสรรเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คงคุณภาพแต่ต้องสามารถผลิตได้จำนวนมาก และสินค้าเป็นที่สนใจและสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ให้เด่นสร้างจุดสนใจ เพื่อให้ สามารถปรับเพิ่มดาวในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล และในการนี้นายเชาวลิต ต้นชมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครและคุณสมบัติในการสมัครของผู้ประกอบการพร้อมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเป็นผู้รับสมัครลงทะเบียนให้แล้วเสร็จตามประกาศรับสมัคร เพื่อรายงานกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงโดยนางสาวจารุณี  วิลานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง ได้มอบหมายนายวิชยะ  สีทา นักวิชการพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนายวิชยุตม์  คำโท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลได้นำผู้ประกอบการอำเภอโคกสูง ที่เป็นตัวแทนและที่มาด้วยตัวเองจำนวน 3 ท่านได้แก่ นางสมัย  สะเทินรัมย์ ผู้ประกอบการน้ำพริก ส่งสมัคร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ นางอรัญญา  ภูมิเรศสุนทร ส่ง 1 ผลิตภัณฑ์ และได้รับมอบอำนาจ จาก นางทองศรี  ภูมิเรศสุนทร ส่ง 1 ผลิตภัณฑ์ และนายสมพร  กุ่มเรือง ส่ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.เขากวางไม้รากไม้ 2.เกวียนเล็กลากไม้ 3.ปลามังกรแกะสลัก และนางสาคร สิธิโสธร ไม่ได้เข้าร่วมรับประชุมชี้แจง แต่ได้แจ้งความประสงค์ขอจัดส่ง 3 ผลิตภัณณ์ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้ตามกำหนดการ ทั้งนี้รวมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง ได้มีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจำนวน 5 ราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือและยินดีที่ได้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในครบตามเป้าหมายการคัดสรรคัดเลือกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในครั้งนี้

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

📸✍️สพอโคกสูง รายงาน

 

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

(Visited 7 times, 1 visits today)