สพอ โคกสูง ขอเชิญประชาชน ดาวน์โหลดและติดตั้งแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ สพอ.โคกสูง
สพอ โคกสูง ขอเชิญประชาชน ดาวน์โหลดและติดตั้งแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเข้าสู่ย่างก้าวที่ 60 ปี ในการ “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ทว่าที่ผ่านมาในการติดต่อระหว่างภาครัฐและประชาชน ยังมีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดความล่าช้า กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้นำบริการ E-Service เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ผ่านการใช้งานบนมือถือและคอมพิวเตอร์ รองรับการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ชื่อแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน”
“Click ชุมชน” จึงเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ภายใต้สโลแกน “เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” ผ่าน 11 เมนู ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1)เมนูเที่ยวชุมชน : การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
2)เมนูช็อป OTOP : แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3)เมนูสมาชิก OTOP : การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4)เมนู 108 อาชีพ : เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5)เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6)เมนูปราชญ์ชุมชน : รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7)เมนู “โคก หนอง นา” : ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
8)เมนูความรู้ชุมชน : แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ E-Book
9)เมนูมีทุน : รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
10)เมนู Big Data : ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ E-service ของกรมการพัฒนาชุมชน
11)เมนู Do คนไทย : ตรวจสอบคุณภาพชีวิต ดัชนีตัวชี้วัดความยากจนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทำให้หลังจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ จากบริการของพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” และสามารถออกไป e – Certificate ได้ทันที ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม กรมการพัฒนาชมชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้ใช้งานง่าย มีสีสันสบายตา สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการAndroid และ iOS นับเป็นครั้งแรกที่กรมการพัฒนาชุมชนมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พลิกโฉมระบบราชการสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่จากกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
ดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ iOS http://report1.cdd.go.th/click/
(Visited 46 times, 1 visits today)