“พช. สระแก้ว จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพัฒนากรในหัวข้อ”ถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติภาคสนาม”

🏔โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม สด๊กก๊อกธม🏰

 

⛅️วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

🍂”พช. สระแก้ว จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพัฒนากรในหัวข้อ”ถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติภาคสนาม”

🔹️นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ปานงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวพิมล จันทะสุนี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ”ถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติภาคสนาม” โดยมี นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาพัฒนากร จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้

๑. นางสาววิภาวีณี มูลป้อม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว

๒. นางสาวณัฏฐ์ณิชา ทองขอน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร

๓. นางสาวณิฐสิณี คำโสม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด

๔. นายวิชยะ สีทา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง

ในการนี้ นักศึกษาพัฒนากรทั้ง ๔ ท่าน ได้ร่วมเสวนา ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑.การสานสัมพันธ์ครัวเรือนรับรองและการปรับตัวในการทำงานร่วมกับชุมชน

๒.การนำกระบวนการพัฒนาชุมชน ๕ ขั้นตอน มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

๓.บทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการและการใช้เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นจากการศึกษางานอำเภอของตนเอง และการลงพื้นที่ไปศึกษาชุมชนเป้าหมาย ก่อนเตรียมเดินทางเข้าสู่กระบวนการภาคสรุป ตามโครงการ ฯ ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สพอ.โคกสูงรายงาน

 

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good

 

 

 

📸สพอ.โคกสูง รายงาน

 

 

 

#WorldSoilDay

 

#GlobalSoilPartnership

 

#UNFAO

 

#CDD

 

#SEPtoSDGs

 

#SDGforAll@Kmitl

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 3 times, 1 visits today)