“สพอ.โคกสูง จัดกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดภูมิปัญญา น้อมนำวิถีพอเพียง ด้วยกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว จิตอาสาเอามื้อสามัคคี ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

“สพอ.โคกสูง จัดกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดภูมิปัญญา น้อมนำวิถีพอเพียง ด้วยกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว จิตอาสาเอามื้อสามัคคี ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564
นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอโคกสูง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว จิตอาสาเอามื้อสามัคคี ” โดยมี นางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ พัฒนาการอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เจ้าหน้าที่ทหารชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แปลงนา ของ “นายจิตประสงค์ เพ็ชรจิตต์” บ้านดอนหลุม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตามแบบกรมการพัฒนาชุมชน (1:2) และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและสร้างแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ประเพณีการ
ลงแขกเกี่ยวข้าว

ภาพ/ข่าว : สพอ.โคกสูง
Change for Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 5 times, 1 visits today)