โครงสร้างบุคคลากร

นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์

พัฒนาการอำเภอโคกศรีสุพรรณ

นายภักดี พรหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลด่านม่วงคำ ตำบลแมดนาท่ม

นางทิพากร นามมั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตองโขบ ตำบลเหล่าโพนค้อ

(Visited 281 times, 1 visits today)