ประวัติความเป็นมา

         อำเภอโคกศรีสุพรรณ แยกออกจากอำเภอเมืองสกลนคร  เป็นกิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณ  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2524  โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2524  และยกฐานะเป็นอำเภอโคกศรีสุพรรณ    เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2535  ประชากรเดิมอพยพมาจากเมืองอ่างคำฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในสมัยรัชกาลที่  2  และรัชกาลที่  3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ประกอบด้วย  เผ่าภูไท  ย้อ  กะเลิง  เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนคร- จังหวัดนครพนม

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 53 หมู่บ้าน คือ
ตำบลตองโขบ  จำนวน 18 หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าโพนค้อ  จำนวน  11  หมู่บ้าน
ตำบลด่านม่วงคำ   จำนวน  11  หมู่บ้าน
ตำบลแมดนาท่ม  จำนวน  13  หมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอำเภอ   

                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ พร้อมทั้งทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองของไทย และการทอผ้าลายไทย โดยทรงรับราษฎรบ้านหนองแข้เป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้า และอนุรักษ์ลวดลายผ้าไทย นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ เป็นการส่วนพระองค์ถึง 3 ครั้ง ในปี 2521, 2523 และ 2525เพื่อพระราชทานกำลังใจในการทอผ้าไหม และประทับอยู่ที่ชานเรือนเป็นเวลานานจนค่ำมืด ทรงไต่ถามเรื่องความเป็นอยู่ และพระราชทานฉลอง พระองค์คลุมไหมมัดหมี่สีม่วงแก่นางไท้ เพื่อใช้เป็นแบบในการทอผ้า ซึ่งภาย หลังนางไท้ได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้ง และบูชาด้วยดอกไม้มหาหงส์ ตามประเพณีของชาวอีสาน และเคยได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงร่วมกับชาวบ้านหนองแข้ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์บ้าน “ป้าทุ้ม-ป้าไท้” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งความรู้เรื่องกระบวนการทอผ้า ตั้งแต่การเลี้ยงไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ที่มา : หนังสือรอยพระบาทยาตรายังจารึก....สกลนคร)

(Visited 1,622 times, 1 visits today)