นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน