โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเรียวดาว บุญจันทร์

พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง

น.ส.ชิดชม ป้อมบุบผา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเปรมปภัทร์ เตชนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สิวพร พันธุ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.พรสุภา วิจารย์ประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.วิชุดา เกสโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.วราภรณ์ เดชสองชั้น

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

น.ส.กัญณฐา กาสี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นายศักดินันท์ บุญธรรม

อาสาพัฒนา

(Visited 16,244 times, 1 visits today)