วันที่ 16 มีนาคม 2564 นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ แปลงของร้อยโทนนท์วิสิฐ สุวรรณทานนนท์ บ้านโคกพรม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ร่วมทำกิจกรรม1. ขยาย EM เพื่อนำไปใช้ในการปรับสภาพดิน น้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของปุ๋ยหมัก 2.ทำปุ๋ยหมักขี้วัว เพื่อเพิ่มไนโตรเจน ให้ดินร่วนซุย สพอ.โคกสำโรง

เข้าชม 15 ครั้ง
(Visited 15 times, 1 visits today)