โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา แสนสูง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ไชยและตำบลบ้านโคก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางชนิดาภา ลาสุนนท์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลซับสมบูรณ์และตำบลนาแพง

(Visited 303 times, 1 visits today)