ประวัติความเป็นมา

อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อำเภอโคกโพธิ์ไชยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมัญจาคีรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโคกโพธิ์ไชย ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอโคกโพธิ์ไชยมีเขตการปกครองรวม 4 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านโคก (Ban Khok) 11 หมู่บ้าน
2. โพธิ์ไชย (Pho Chai) 10 หมู่บ้าน
3. ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun) 11 หมู่บ้าน
4. นาแพง (Na Phaeng) 8 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]
ท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโคก
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชยทั้งตำบล
เทศบาลตำบลนาแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแพงทั้งตำบล
เทศบาลตำบลภูผาแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก)
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ทั้งตำบล

(Visited 241 times, 1 visits today)