การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และมอบใบประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย พร้อมนี้นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้เข้าร่วมประชุม แจ้งข้อราชการ ดังนี้
1) การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
2) การดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ในครัวเรือนเป้าหมายโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
3) การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
4) โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

(Visited 8 times, 1 visits today)