ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คู่มือการขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

ดาวน์โหลด

รายงานการจัดการความรู้ในชุมชนเรื่องกระบวนการสัมมาชีพชุมชน รูปแบบสร้างรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ดาวน์โหลด