โครงสร้างบุคคลากร

นายธีระพล สงขวัญ

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์

นางเขมจิรา บุญแนบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโคกโพธิ์

นางประจวบพร สุวรรณโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาเกตุ, ตำบลทุ่งพลา

นางธิดารัตน์ พัฒนะจินดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปากล่อ

นายสมศักดิ์ พรหมพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบางโกระ

นางสาวพอขวัญ แก้วลายทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทรายขาว

นายนิกร เสนพรหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลนาประดู่

นายวินัย พุ่มพฤกษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าเรือ

นางสาววรารัตน์ มะซง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลมะกรูด

นางสาวณิชามน วงศ์กระจ่าง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลควนโนรี

นางสาวฮาดีย๊ะ ดะเซ็ง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลทรายขาว

(Visited 594 times, 1 visits today)