น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ โดยนายธีระพล สงขวัญ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อสพ. จัดโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2562 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์    โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน

(Visited 81 times, 1 visits today)