kick off ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทรายขาว

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายวินัย อุทัยรังษี ปลีดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทรายขาว นางสาวฮาดียะ ดะเซ็ง อาสาพัฒนา อสพ. พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ตำบลทรายขาว ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านลำอาน ม. ๖ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอับดุลเลาะ ขาเร็มดาเบะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ร่วมพบปะพบปะพูดคุยและสังเกตุการณ์
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 76 times, 1 visits today)