ประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอโคกเจริญชั้นล่าง นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญเป็นประธานเปิดประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”โดยมีนายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตัณสอน พัฒนาการอำเภอ,นายปัญญา ยศเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ,ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, เกษตรอำเภอ. ท้องถิ่นอำเภอ, นายกอบต.,กำนันตำบลโคกแสมสาร, ตำบลโคกเจริญ, ตำบลวังทอง, ตำบลยางราก, ผอ. กองช่างและนายช่างอบต. ยางราก, อบต. วังทอง,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 8ท่าน และครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา 17 แปลง เข้าร่วมประชุม
ด้านนายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน พัฒนาการอำเภอ เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”
โคก หนอง นา โมเดล”อีกทั้งอนุมัติงบประมาณให้อำเภอดำเนินการขุดดินประกอบด้วยสระเก็บน้ำและคลองไส้ไก่ จำนวน 17แปลงและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

(Visited 7 times, 1 visits today)