ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามการขจัดปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่อำเภอคลองใหญ่

⏰วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
📌นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด (คจพ.จ.) ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด พัฒนาการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ณ ตำบลไม้รูด และตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร์ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอคลองใหญ่ กศน.อำเภอคลองใหญ่ สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนในระดับพื้นที่
🎈นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้ประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระของจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือบุคคลและครัวเรือนเป้าหมายที่ยากจนของจังหวัดตราดให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
📙ทั้งนี้ นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ ได้นำเสนอข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ และได้นำคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด (คจพ.จ.) ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก
🎯1) ครัวเรือนนายอุดม ไชยสุบิน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 3 คน ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพื่อเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง สภาพไม่มั่นคง แข็งแรง หลังคารั่ว ผนังไม่แข็งแรง ปลูกสร้างบนที่ดินของกรมเจ้าท่า เสียค่าเช่าที่ดินปีละ 320 บาท
🎯2) ครัวเรือนนางสมบัติ สิงห์คะนอง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 3 คน ประกอบอาชีพขุดมัน ค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง พื้นบ้านผุพัง ปลูกสร้างบนที่ดินของกรมเจ้าท่า ต้องชำระค่าเช่า 800 บาทต่อปี
🎯3) ครัวเรือนนายมงคล พึ่งครุฑ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน 2 คน นายมงคล เคยเป็นช่างก่อสร้างพลัดตกจากที่สูง ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่มีอาชีพ ดำรงชีพโดยได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 400 บาท และได้รับเงินจากน้องชายประมาณเดือนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ
🎈สำหรับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย คจพ.อ. อำเภอคลองใหญ่ อยู่ระหว่างประสานของบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซ่มที่พักอาศัย จากองค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในส่วนของปัญหาเรื่องรายได้ คจพ.อ. อำเภอคลองใหญ่ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และให้เกษตรอำเภอคลองใหญ่ ให้คำแนะนำในการปลูกและดูแล เพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่ายต่อไป
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
(Visited 6 times, 1 visits today)