อำเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่แก้จนอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📣📣
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🎈นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ มอบหมายให้ทีมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ และตำบลไม้รูด นำโดย
พัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ เกษตรอำเภอคลองใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วงโสม พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน 6 ครัวเรือน ประกอบด้วย
1. นายมงคล พึ่งครุฑ บ้านเลขที่ 117/1 ม.3 ต.คลองใหญ่
2. นายอมร สุข บ้านเลขที่ 11/11 ม.3 ต.คลองใหญ่
3. นางจำลอง ป่างปู บ้านเลขที่ 77 ม.5 ต.ไม้รูด
4. นางสมบัติ สิงห์คะนอง บ้านเลขที่ 79/1 ต.ไม้รูด
5. นายอุดม ไชยสุบิน บ้านเลขที่ 37 ม.5 ต.ไม้รูด
6. นางบุญยิ่ง เงินดี บ้านเลขที่ 2/1 ม.5 ต.ไม้รูด
🩸โดยการดำเนินการดังกล่าวทางโรงพยาบาลคลองใหญ่ลงพื้นที่ฉีดวัคชีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครัวเรือน นายมงคล พึ่งครุฑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ได้มอบถุงยังชีพและแจกเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมทั้งส่งเสริมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่สนับสนุนวัสดุปลูก (ดินสำหรับปลูกต้นไม้ กระถางขนาด 12 นิ้ว) และก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย และเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ฯลฯ
🩸ด้วยรัฐบาล มีนโยบายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำหรับจังหวัดตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดและได้แจ้งให้ระดับพื้นที่ดำเนินการประกาศเป็นวาระในทุกระดับ โดยกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
🧨การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


📷ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน #NewThinkNewTrat #ตราดสวรรค์ตะวันออก #ChangeforGood #ClickChumChon #คลิกชุมชน #Clickชุมชน #CDDพกพา #ใส่ผ้าไทยใช้Clickชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

(Visited 6 times, 1 visits today)