สพอ.คลองใหญ่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองใหญ่

⏰วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร์ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดตามสนับสนุนการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองใหญ่ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเรียนรู้การแปรรูปอาหารและการทำขนมหวานมงคลพื้นถิ่น ณ ศาลาริมน้ำ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
📌โดยโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเรียนรู้การแปรรูปอาหารและการทำขนมหวานมงคลพื้นถิ่น วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นการฝึกอาชีพการทำขนมหวานมงคลพื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน โดยการดำเนินกิจกรรมทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคน เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพต่อไป
📌การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเรียนรู้การแปรรูปอาหารและการทำขนมหวานมงคลพื้นถิ่นครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 มีผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการจำนวน 30 คน โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนงบประมาณ 30,000 บาท
🧨การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
(Visited 4 times, 1 visits today)