อำเภอคลองใหญ่ลุยแก้จนอย่างต่อเนื่อง…..

27 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น. นางสาวจุฑาพร เพ็ชริน พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ ปกครองอำเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย ทีม อบจ.จังหวัดตราด ลงพื้นที่ โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน โดยการประเมินสภาพบ้านทีต้องทำการซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ 1. ครัวเรือนนายมงคล พึ่งครุฑ บ้านคลองจาก หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ 2. ครัวเรือนนายอุดม ไชยสุบิน บ้านห้วงบอน หมู่ 5 ต.ไม้รูด 3. ครัวเรือนนางสมบัติ สิงห์คะนอง บ้านห้วงบอน หมู่ 5 ต.ไม้รูด
การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองใหญ่ เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทุกมิติในพื้นที่ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่
(Visited 1 times, 1 visits today)