อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอคลองใหญ่ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โดยมีวาระสำคัญที่จะต้องพิจารณา คือการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และประเภทเงินอุดหนุน (เงินให้เปล่า) จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
1 โครงการอบรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก บ้านสวนมะพร้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ วงเงิน 30,000 บาท
2 โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพและลูกประคบสมุนไพร บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 วงเงิน 30,000 บาท
3 โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และหวาย บ้านตาหนึก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ วงเงิน 30,000 บาท
4 โครงการสอนทำหมวกแฟนซีสวยเก๋ บ้านคลองจาก หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ วงเงิน 30,000 บาท
5 โครงการอบรมศักยภาพสตรีด้านสุขภาพและตัดเย็บหลากหลาย ตำบลคลองใหญ่ วงเงิน 70,000 บาท

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการสตรีเห็นสมควร

🏝 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา
…………………
📢 PR พช. คลองใหญ่

(Visited 24 times, 1 visits today)