อำเภอคลองใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาวรัตนกุล ตาเม่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายอัฏฐชัย อันมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง : ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ฝึกกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง นพค.14 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจากนายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการการทำงานพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้ โดยใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ประกอบไปด้วย ครัวเรือนต้นแบบฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของตำบลไม้รูด

กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 วัน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 1 กิจกรรมบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ในการกระตุ้น ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรของตน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ผู้นำชุมชนเกิดอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยจิตอาสาในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการตามขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

วันที่ 2 กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ให้ผู้นำรู้จักการวางแผน การแบ่งงาน การแบ่งปัน และนำไปสู่การสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และผนึกกำลังร่วมกัน

วันที่ 3 กิจกรรมการถอดบทเรียนความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” เพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในการเตรียมความพร้อม และรับมือต่อสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับครัวเรือน กลุ่ม และตำบลได้

🏝 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา
…………………
📢 PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 18 times, 1 visits today)