ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

📢 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาวรัตนกุล ตาเม่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ นายอัฏฐชัย อันมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลไม้รูด เพื่อสำรวจพื้นที่ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโครงการที่มุ่งหวังสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งอาหารของชุมชน

…………………
📢 PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 9 times, 1 visits today)