ประชุมอาสาสมัคร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคลองใหญ่

📢 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาววีรยา สาระเกตุ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายอัฏฐชัย อันมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ของอำเภอคลองใหญ่ มีหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเบื้องต้น

…………………
🎬 ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย อันมาก
📢 PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 20 times, 1 visits today)