รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล”

📣📣 กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

👆👆 รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ -​ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ชั้น ๒

✔️ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
✔️ ระยะเวลาจ้างนับตั้งแต่วันจ้างถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

📣 คุณสมบัติ
– มีสัญชาติไทย
– อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
– ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คู่สมรสและทายาทของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
– เป็นเกษตรกร
– บัณฑิตจบใหม่
– ผู้ว่างงาน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ประกาศรับสมัคร ลักษณะงานในตำแหน่ง ใบสมัครลูกจ้าง “โคกหนองนาโมเดล” ใบรับรองแพทย์

QR Code รายละเอียดการรับสมัคร

(Visited 199 times, 1 visits today)