หลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

? คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี” ตามโครงการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่บ้านนายสุพจน์ รัตนวาร บ้านห้วงโสม หมู่ 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองใหญ่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศอช.ต.ไม้รูด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านห้วงโสมเข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยปลาดุกอุย การปลูกผัก และการห่มดินด้วยฟาง การปรับพื้นที่ดิน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการเป็นแกนหลัก การบริหารจัดการชุมชนให้เข็มแข็งพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

? ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย อันมาก
? PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 123 times, 1 visits today)