สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่

จังหวัดตราด

นางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร์

พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ 08 9806 5598

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

บริการของเรา