ความก้าวหน้าการดำเนินงาน” โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 9 ครั้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้รับมอบหมายให้จากพัฒนากรผู้ดูแล ให้ลงพื้นที่ครัวเรือน เพื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและวิศวกรฯ ปักแนวเขตตำแหน่งต่างๆในพื้นที่ และเกลี่ยพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานขุดต่อไป

(Visited 9 times, 1 visits today)