สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

นายอำนวย ยั่งยืน

พัฒนาการอำเภอคลองท่อมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน