เชิดชูเกียรติสตรีคลองหลวงดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ทั้ง5ด้าน

เข้าชม 46 ครั้ง

เมื่อวานที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันสตรีสากล

โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอคลองหลวงจึงได้จัดงาน “พลังสตรีสร้างครัวชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” 

และยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสตรีคลองหลวงดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ทั้ง5ด้าน ดั้งนี้

ด้านงานปกครอง

นางสาวรุ่งนภา  แก้วธรรม

ด้านงานจิตอาสา

นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์

ด้านการเกษตร

นางสาวอรุณ ป่าสนธิ์

ด้านงานสาธารณสุข

นางภรณ์อนงค์ กุลเกล้า

ด้านงานพัฒนาชุมชน

นางยุพิน กิจวิถี

(Visited 46 times, 1 visits today)