โครงสร้างบุคคลากร

นางสาววารุณี ด้วงสงค์

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคลองหลวง

นางนวลพันธ์ ศรีบุญชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวษมาพร ศรีมงคลปทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภาคภูมิ ตรุณาวงษานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล ผลไม้

อาสาพัฒนา (อสพ.)

นายธนบัตร ประทีปมณีรักษ์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นายสหรัฐ คล่องแคล่ว

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นางสาววิจิตรา อินปา

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

(Visited 659 times, 1 visits today)