โครงสร้างบุคคลากร

นางชนม์สิตา พุทธชาติ

พัฒนาการอำเภอคลองหลวง

นางนวลพันธ์ ศรีบุญชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวษมาพร ศรีมงคลปทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุกูล อุทัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นาย กฤศ อิศวราพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัชรพงษ์ เกษา

อาสาพัฒนา (อสพ.)

หน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไว้ ดังนี้ ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอำเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง

(Visited 931 times, 1 visits today)