ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง

๑. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิกรายละเอียด

๒. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกรายละเอียด

๓. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกรายละเอียด

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกรายละเอียด

๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ คลิกรายละเอียด

 

(Visited 24 times, 1 visits today)