คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และวิธีปฏิบัติ/ข้อควรระวังตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกรายละเอียด

๒. คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คลิกรายละเอียด

๓. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์อำเภอ-จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน คลิกรายละเอียด

๔. คู่มือการใช้งานชุดการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference) คลิกรายละเอียด

๕. คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP คลิกรายละเอียด

๖. คู่มือการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คลิกรายละเอียด

 

(Visited 29 times, 1 visits today)