ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววารุณี ด้วงสงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน