ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชนม์สิตา พุทธชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองหลวง

สร้างความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของพลังชุมชน พลังเครือข่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง