✨ ลงพื้นที่จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บ้านใหม่ธงชัย หมู่7 ตำบลคลองลานพัฒนา✨

✨ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ✨

✨ ลงพื้นที่จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บ้านหนองน้ำขุ่น ม.5 ต.สักงาม✨