ประวัติความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกลุ่มประเทศเครือจักรภพจากเดิมมาเป็น การพัฒนาที่เห็นว่าประชาชนเป็นแกนกลางของพลังขับเคลื่อนทางสังคม เมื่อแนวคิดการพัฒนาชุมชนนี้เผยแพร่ออกไปจนก่อเกิดเป็นปรัชญาเกี่ยวกับการทำ งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพความเป็น อยู่ซึ่งเรียกว่าขบวนการพัฒนาชุมชน ขบวนการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนการบูรณะชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนากร

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ ๑๐ และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน

...................................................................................................................................

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร  กรมการพัฒนาชุมชน)

ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอคลองลาน หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ : 055-786622

"คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย  เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี  ของดีเครื่องเงิน"

อำเภอคลองลาน เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน " ในปี 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี 2521 ยกฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอำเภอคลองลาน " เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น " อำเภอคลองลาน"
จากการสืบค้น หลายร้อยปีที่ผ่านมามีชนกลุ่มหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขา โดยเฉพาะชาวปะกาเกอะญอ อพยพมาจากประเทศพม่าและทางตอนใต้ของจีน เข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในบริเวณป่าลานต้นน้ำตกคลองลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาทางราชการได้อพยพชาวเขาคนกลุ่มลงมาจากต้นน้ำด้วยเหตุผลสำคัญทางความมั่นคงของชาติ ชาวไทยภูเขาโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง ได้ใช้ต้นลาน ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมามุงหลังคาบ้าน ทำฝาบ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออำเภอคลองลานในปัจจุบัน

❤อำเภอคลองลาน แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตำบล ได้แก่

ตำบลคลองลานพัฒนา
ตำบลคลองน้ำไหล
ตำบลโป่งน้ำร้อน
ตำบลสักงาม

❤ คลองลานเมืองคนงาม

ที่คลองลานมีคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชาวไทยภูเขา จำนวน 6 เผ่า คือ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง และลัวะ และชาวอิสาน คนพื้นถิ่นที่อากาศดี ทำให้สตรี ที่อำเภอคลองลาน งดงาม ด้วยผิวพรรณ หน้าตา และวัฒนธรรมประเพณี เป็นสตรีชนเผ่าที่ ที่น่าสนใจและงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

❤ น้ำตกสวย

อำเภอคลองลาน มีน้ำตกที่งดงามหลายแหล่ง อาทิน้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล น้ำตกเพชรจะขอ น้ำตกวุ้งกะสัง แต่ละน้ำตก งดงามหลากหลาย ไม่แพ้น้ำตกใดในประเทศไทย ทำให้อำเภอคลองลานจึงมีผู้มาเยี่ยมชม จำนวนมากในแต่ละปี ท่ามกลางท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม อากาศเย็นสบาย สายน้ำ ลำธาร ภูเขา ป่าไม้ และสายหมอก เป็นเสน่ห์ที่น่าชมอย่างยิ่งที่อำเภอคลองลาน

❤ เต็มไปด้วยไม้สัก

อำเภอคลองลานเป็นเขตป่าเขามีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จึงเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมาก ทีมีขนาดใหญ่หลายคนโอบ เพราะเป็นเขตหวงห้ามมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่มากกว่า 187,500 ไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลุมตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานพัฒนาอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งท้องที่อำเภอคลองลาน อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุม พื้นที่อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร

❤ อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี

อำเภอคลองลาน มีชนเผ่าไทยภูเขาจำนวนถึง ๖ เผ่า มีชาวอีสานมากมาย ทำให้อำเภอคลองลานจึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง อาทิประเพณี การแต่งงาน การตาย ตลอดจนการนับถือผี และที่งดงามและมีความสุขคือ ประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่า น่าศึกษาและน่าชมมาก

❤ ของดีเครื่องเงิน

อำเภอคลองลานมีศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านคลองเตย เส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง กม.ที่ 42 ศูนย์นี้จะจำหน่ายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล แหวน หากสนใจจะชมวิธีการทำและซื้อเป็นของฝาก สามารถเลือกชมและซื้อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมฯ นอกจากนั้น ในหมู่บ้าน ชาวเย้า ยังมีการทำเครื่องเงินแทบทุกบ้าน ฝีมือประณีตและงดงามเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้เก็บเป็นของที่ระลึกและเครื่องประดับ

❤ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอคลองลาน

1. อุทยานแห่งชาติคลองลาน มีเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร่ อยู่ในท้องที่ตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโป่งน้ำร้อน มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบเกือบทั้งหมด และเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น กระทิง เสือ เลียงผา เม่น เก้ง กวาง และหมูป่า เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกที่สวยงาม อาทิ น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล ตาดทะเล ตาดวุ้งกระสังข์ ตาดลูกไข่ หาชมได้ยากในที่เดียวกัน
2. น้ำตกคลองลาน สายธารที่ยิ่งใหญ่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน หมู่ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร เกิดจากยอดขุนเขาคลองลาน ซึ่งด้านบนยอดน้ำตกเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีน้ำจากลำห้วยไหลลงมาสู่แอ่งน้ำ กลางหุบเขา เป็นวังน้ำลึก และมีลำน้ำยาว 2 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกสูงประมาณ 100 เมตร กว้าง 40 เมตร จึงทำให้น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกสายใหญ่งามตระการ เป็นที่ตื่นตาของผู้มาเยือนจากทั่วทุกสารทิศที่พากันหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชม และเติมความสุขให้กับชีวิตกับที่น้ำตกคลองลานสายธารที่ยิ่งใหญ่ตระการตา สุดพรรณนา
3. น้ำตกคลองน้ำไหล หรือน้ำตกปางควาย หมู่ 16 ต.คลองน้ำไหล สูง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงแตกต่างกัน มีลานหินกว้างเป็นสีนิลวาววับ ชั้นที่3 เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก ธรรมชาติงดงาม มีที่พักมากมาย กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ
4.แก่งเกาะร้อย เกิดจากคลองสวนหมากเป็นลำธารสลับด้วยแก่งหิน และหาดทรายขาวสะอาด อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่มตะป่ำนับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง มีธารน้ำไหลตลอดปี งามมาก ลำธารสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย
5.ช่องเย็น เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุ้มผาง สูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีสายลม พัดผ่านและหมอกปกคลุมอยู่เสมอ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และเป็นที่ดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียล เนื่องจากบริเวณนี้เป็นช่องเขาที่มีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา จึงถูกขนานนามว่า “ช่องเย็น” เย็นสมนามจริงๆไม่ว่าเวลาใด เย็นเสมอ
อำเภอคลองลาน จึงเป็นอำเภอที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวมาก มีความงดงามทางธรรมชาติอย่างครบถ้วน ถ้ามีโอกาสมาท่องเที่ยวอย่าลืม อำเภอคลองลานดินแดนแห่ง เมืองคนงาม น้ำตกสวย เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี ของดีเครื่องเงิน

(Visited 891 times, 1 visits today)